Projekt Amadeus
 
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Sběr dat do registru Amadeus byl ukončen.

 

Projekt Amadeus (Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-VEGF treatment in the Czech Republic) je zaměřen na sledování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (dále jen VPMD) a diabetickým makulárním edémem (DME), kteří jsou léčeni nákladnou anti-VEGF léčbou.

 

Cíle VPMD ramena:

   

 Primární

 • Popsat standardní klinickou praxi léčby pacientů s VPMD v České republice.
 • Dokumentovat tíži onemocnění při vstupním vyšetření a v průběhu léčby.
 • Popsat standardní diagnostické postupy v jednotlivých centrech včetně výsledků vyšetření zrakové ostrosti, očního pozadí, angiologického vyšetření retinálních cév.
 • Popsat standardní léčebné postupy včetně dávkování, frekvence aplikací léčby, změny terapeutického postupu v průběhu léčby.
 • Dokumentovat podmínky, za kterých dochází ke změně primárně zvolené terapie.
 

 

Sekundární

 • Dokumentovat účinnost a bezpečnost zvolených léčebných postupů po 3, 6, 12, 18 a 24 měsících léčby ve smyslu změny zrakové ostrosti.
 • Zhodnotit aktivitu onemocnění po 3, 6, 12, 18 a 24 měsících léčby.
 • Dokumentovat charakteristiky onemocnění, které vedou k zavedení konkrétního typu primární (případně sekundární) léčby.
 • Dokumentovat účinnost a bezpečnost sekundární terapie (switch).

Cíle DME ramena:

   

Primární cíle

 • Sběr dat z běžné klinické praxe o pacientech s DME léčených anti-VEGF léčbou.
 • Vyhodnocení aktivity onemocnění v průběhu kontrolních návštěv po 3, 6, 12, 18 a 24 měsících léčby.
 

Sekundární cíle

 • Dokumentovat bezpečnost a účinnost léčby v průběhu kontrolních návštěv po 3, 6, 12, 18 a 24 měsících léčby.
 • Vyhodnocení léčebných postupů ve specializovaných centrech.

Sledované diagnózy

VPMD

Věkem podmíněná makulární degenerace je v průmyslově vyspělých zemích nejčastější příčinou praktické slepoty lidí starších 55 let. VPMD má dvě formy, suchou (atrofickou) a vlhkou (exsudativní). Vlhká forma VPMD se vyskytuje u 10 % pacientů s VPMD, avšak u 90 % nemocných působí závažnou ztrátu zraku. Je charakterizována vznikem a následným prorůstáním novotvořených cév z cévnatky pod sítnici – tzv. choroidální neovaskulariací (dále jen CNV). CNV způsobuje otok, který dále prohlubuje ischemii makulární sítnice s následným nevratným poškozením fotoreceptorů makuly. Stav se dále může komplikovat subretinálním krvácením, které pro nemocného téměř vždy znamená trvalou praktickou slepotu. Průběh onemocnění je rychlý až dramatický a vede k praktické slepotě během několika málo měsíců. Data o prevalenci a incidenci VPMD v ČR chybí. Podle dat dostupných ze zahraničí doplněných o informace z databáze AMADEuS lze odhadovat počet nových pacientů v ČR asi na 1200–1500 ročně.

příklad vidění zdravého člověka (zdroj: wikipedia.org) tentýž obrázek, jak jej vidí pacient s VPMD (zdroj: wikipedia.org)

 

DME

Diabetická retinopatie je nejčastější mikrovaskulární komplikací diabetu a je hlavní příčinou ztráty zraku u populace ve vyspělých zemích. Oslepnutí jako přidružené onemocnění u diabetu je nejčastěji způsobená diabetickým makulárním edémem. Přes velké úsilí o časnou diagnózu a intenzívní léčbu diabetu téměř u každého pacienta s diabetem 1. typu a u více než 60 % pacientů s diabetem 2. typu dojde do 20 let od stanovení diagnózy k rozvoji diabetické retinopatie, resp. DME. Vlastní příčinou slepoty je zničení fotoreceptorů v centru makuly následkem přítomnosti tekutiny a lipidových tvrdých exsudátů v makule, které tvoří diabetický makulární edém (DME). V současné době se v léčbě DME uplatňují intravitreálně aplikované léky – kortikosteroidy a v poslední době zejména inhibitory vaskulárního endoteliálního růstového faktoru VEGF.

příklad vidění zdravého člověka (zdroj: wikipedia.org) tentýž obrázek, jak jej vidí pacient s DME (zdroj: wikipedia.org)