Projekt Amadeus
 
 

DME – analytická zpráva a přehled stavu registru k 1. 4. 2016

Hodnocení klinického efektu léčby u pacientů s diabetickým makulárním edémem léčených anti-VEGF léčbou

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 1. 4. 2016.

Analýzu zpracovali:

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Mgr. Jiří Šilar; Mgr. Igor Feigler
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

1. Úvod

 • Do projektu sledování léčby pacientů s DME je aktuálně zapojeno 13 oftalmologických pracovišť z České republiky.
 • Počet pacientů zadaných do registru dosáhl k 1. dubnu 2016 čísla 293.
 • Z tohoto počtu bylo 97 pacientů sledováno po dobu 12 měsíců.

 

2. Pacienti

 • V kohortě pacientů sledované v registru AMADEUS v rameni DME převažují muži nad ženami nad muži (63,8 vs. 36,2 %).
 • Dominující věkovou kategorií jsou pacienti mezi 61 a 70 lety (39,6 %).
 • V kohortě převažují pacienti s DM 2. typu (86,3 %).

 

3. Výsledky léčby

Terapie DME

 • Všichni pacienti měli za začátku léčby nasazen přípravek Lucentis, kromě jednoho, kterému byl nasazen Ozurdex.
 • Ke změně léčby došlo u sedmi pacientů:
  • Ve 3. měsíci jeden pacient přešel z Ozurdexu na Lucentis.
  • V 6. měsíci jeden pacient přešel jeden pacient na Ozurdex a jeden na jiný přípravek.
  • Ve 12. měsíci jeden pacient přešel na přípravek Ozurdex, jeden na Eyleu a dva na jiný přípravek.

Terapie DM

 • V průběhu sledování byla pozorována změna terapie u dvou pacientů.

 

4. Bezpečnost léčby

 • Nežádoucí příhody nebyly zaznamenány u žádného pacienta.
 • U čtyř pacientů došlo k ukončení sledování, a to u tří z důvodu ztráty ze sledování a u jednoho z důvodu úmrtí.