Projekt Amadeus
 
 

DME – analytická zpráva a přehled stavu registru k 12. 5. 2015

Hodnocení klinického efektu léčby u pacientů s diabetickým makulárním edémem léčených anti-VEGF léčbou

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 12. 5. 2015.

Analýzu zpracovali:

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; RNDr. Simona Littnerová, Mgr. Zuzana Zbožínková
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

1. Úvod

 • Do projektu sledování léčby pacientů s DME je aktuálně zapojeno 12 oftalmologických pracovišť z České republiky.
 • Počet pacientů zadaných do registru dosáhl k 12. květnu 2015 čísla 148.
 • Z tohoto počtu bylo 20 pacientů sledováno po dobu 12 měsíců.

 

2. Pacienti

 • V kohortě pacientů sledované v registru AMADEUS v rameni DME převažují muži nad ženami nad muži (65,6 vs. 34,4 %).
 • Dominující věkovou kategorií jsou pacienti mezi 61 a 70 lety (40,4 %).
 • V kohortě převažují pacienti s DM 2. typu (85,8 %).

 

3. Výsledky léčby

Terapie DME

 • Všechny záznamy měly za začátku léčby nasazen přípravek Lucentis.
 • Ke změně léčby došlo u tří pacientů:
  • V 6. měsíci jeden pacient přešel na jinou léčby.
  • Ve 12. měsíci jeden pacient přešel na přípravek Ozurdex a jeden na přípravek jiný.

Terapie DM

 • V průběhu sledování byla pozorována změna terapie u dvou pacientů.

 

4. Bezpečnost léčby

 • Nežádoucí příhody nebyly zaznamenány u žádného pacienta.
 • U jednoho pacienta došlo k ukončení sledování z důvodů ztráty ze sledování.