Projekt Amadeus
 
 

DME – analytická zpráva a přehled stavu registru k 4. 1. 2016

Hodnocení klinického efektu léčby u pacientů s diabetickým makulárním edémem léčených anti-VEGF léčbou

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 4. 1. 2016.

Analýzu zpracovali:

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Mgr. Jiří Šilar
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

1. Úvod

 • Do projektu sledování léčby pacientů s DME je aktuálně zapojeno 12 oftalmologických pracovišť z České republiky.
 • Počet pacientů zadaných do registru dosáhl k 4. lednu 2016 čísla 243.
 • Z tohoto počtu bylo 67 pacientů sledováno po dobu 12 měsíců.

 

2. Pacienti

 • V kohortě pacientů sledované v registru AMADEUS v rameni DME převažují muži nad ženami nad muži (66,7 vs. 33,3 %).
 • Dominující věkovou kategorií jsou pacienti mezi 61 a 70 lety (38,3 %).
 • V kohortě převažují pacienti s DM 2. typu (85,6 %).

 

3. Výsledky léčby

Terapie DME

 • Všechny záznamy měly za začátku léčby nasazen přípravek Lucentis, kromě jednoho záznamu, tomu byl nasazen Ozurdex
 • Ke změně léčby došlo u pěti pacientů
  • Ve 3. měsíci jeden pacient přešel z Ozurdexo na Lucentis
  • V 6. měsíci jeden pacient přešel na jiný přípravek
  • Ve 12. měsíci jeden pacient přešel na přípravek Ozurdex a dva na jiný přípravek

Terapie DM

 • V průběhu sledování byla pozorována změna terapie u dvou pacientů.

 

4. Bezpečnost léčby

 • Nežádoucí příhody nebyly zaznamenány u žádného pacienta.
 • U 2 pacientů došlo k ukončení sledování, a to u jednoho z důvodu ztráty ze sledování a u druhého z důvodu úmrtí.