Projekt Amadeus
 
 

DME – analytická zpráva a přehled stavu registru k 14. 12. 2016

Hodnocení klinického efektu léčby u pacientů s diabetickým makulárním edémem léčených anti-VEGF léčbou

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 14. 12. 2016.

Analýzu zpracovali:

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Mgr. Jiří Šilar; Mgr. Igor Feigler
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

1. Úvod

 • Do projektu sledování léčby pacientů s DME je aktuálně zapojeno 13 oftalmologických pracovišť z České republiky.
 • Počet pacientů zadaných do registru dosáhl k 14. prosinci 2016 čísla 375.
 • Z tohoto počtu byli 143 pacienti sledováni po dobu nejméně 12 měsíců.

 

2. Pacienti

 • V kohortě pacientů sledované v registru AMADEUS v rameni DME převažují muži nad ženami nad muži (62,4 vs. 37,6 %).
 • Dominující věkovou kategorií jsou pacienti mezi 61 a 70 lety (44,5 %).
 • V kohortě převažují pacienti s DM 2. typu (87,5 %).

 

3. Výsledky léčby

Terapie DME

 • Většina pacientů měla za začátku léčby nasazen Lucentis, 29 pacientů Eyleu, jednomu byl nasazen Ozurdex a dvěma jiný přípravek.
 • Ke změně léčby došlo u 15 pacientů:
  • Do 3. měsíce léčby přešel jeden pacient z přípravku Ozurdex na Lucentis
  • Do 6. měsíce léčby přešli tři pacienti z Lucentisu na Eyleu a jeden na jiný přípravek
  • Do 12. měsíce léčby přešlo pět pacientů z Lucentisu na Eyleu, jeden na Ozurdex, jeden na jiný přípravek a jeden z jiného
   přípravku na Lucentis
  • Do 18. měsíce léčby přešel jeden pacient z Lucentisu na přípravek Eyleu a jeden na jiný přípravek
  • Do 24. měsíce léčby přešel jeden pacient z Lucentisu na přípravek Eyleu

Terapie DM

 • V průběhu sledování byla pozorována změna terapie u třech pacientů, u dvou pacientů ke změně došlo ve 3. měsíci a u jednoho v 18. měsíci.

 

4. Bezpečnost léčby

 • Nežádoucí příhoda se vyskytla u jednoho pacienta, jednalo se o bolest poloviny hlavy a zvýšení NT LO 34 mmHg.
 • U 16 pacientů došlo k ukončení sledování, a to u 13 z důvodu ztráty ze sledování a u 3 z důvodu úmrtí.