Projekt Amadeus
 
 

DME – analytická zpráva a přehled stavu registru k 1. 10. 2016

Hodnocení klinického efektu léčby u pacientů s diabetickým makulárním edémem léčených anti-VEGF léčbou

Odborná garance

doc. MUDr. Šárka Pitrová, CSc., FEBO; prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc.; doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Zpráva byla vypracována pro potřeby České oftalmologické společnosti ČLS JEP. Analýza dat proběhla k datu 1. 10. 2016.

Analýzu zpracovali:

RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.; Mgr. Jiří Šilar; Mgr. Igor Feigler
Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

1. Úvod

 • Do projektu sledování léčby pacientů s DME je aktuálně zapojeno 13 oftalmologických pracovišť z České republiky.
 • Počet pacientů zadaných do registru dosáhl k 1. říjnu 2016 čísla 363.
 • Z tohoto počtu bylo 135 pacientů sledováno po dobu nejméně 12 měsíců.

 

2. Pacienti

 • V kohortě pacientů sledované v registru AMADEUS v rameni DME převažují muži nad ženami nad muži (62,8 vs. 37,2 %).
 • Dominující věkovou kategorií jsou pacienti mezi 61 a 70 lety (44,1 %).
 • V kohortě převažují pacienti s DM 2. typu (87,1 %).

 

3. Výsledky léčby

Terapie DME

 • Většina pacientů měla za začátku léčby nasazen Lucentis, 23 pacientů Eyleu, jednomu byl nasazen Ozurdex a jednomu jiný přípravek.
 • Ke změně léčby došlo u 15 pacientů:
  • Do 3. měsíce léčby přešel jeden pacient z přípravku Ozurdex na Lucentis
  • Do 6. měsíce léčby přešli tři pacienti z přípravku Lucentis na přípravek Eylea a jeden na jiný přípravek
  • Do 12. měsíce léčby přešlo pět pacientů z přípravku Lucentis na přípravek Eylea, jeden na přípravek Ozurdex a jeden na jiný přípravek
  • Do 18. měsíce léčby přešel jeden pacient z přípravku Lucentis na přípravek Eylea a jeden na jiný přípravek
  • Do 24. měsíce léčby přešel jeden pacient z přípravku Lucentis na přípravek Eylea

Terapie DM

 • V průběhu sledování byla pozorována změna terapie u třech pacientů, u dvou pacientů ke změně došlo ve 3. měsíci a u jednoho v 18. měsíci.

 

4. Bezpečnost léčby

 • Nežádoucí příhody nebyly zaznamenány u žádného pacienta.
 • U 13 pacientů došlo k ukončení sledování, a to u dvanácti z důvodu ztráty ze sledování a u jednoho z důvodu úmrtí.